Tips för att bli svårlurad

Bedragare hittar ständigt nya sätt att lura till sig känsliga uppgifter och pengar.

Sveriges banker har gått ihop och skapat Svårlurad.se. Där man kan hitta superbra information.

Det är ofta efter att man blivit utsatt som man lär sig vad man skulle ha gjort. Så det här är ett bra initiativ för att förebygga bedrägerier.

Kallelse till extra föreningsstämma

Härmed kallas medlemmarna i BRF Smaragden i Nacka till extra föreningsstämma

Tid Den 17 september 2023 klockan 18:00

Plats Boo-salen, Kommunalvägen 2

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande för stämman

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

4. Godkännande av röstlängd

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

6. Godkännande av dagordningen

7. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

8. Val av minst tv rösträknare

9.. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

10. Genomgång samt beslut av styrelsens förslag till nya stadgar

11. Stämmans avslutning

Röstkort: Avprickning mot medlemsförteckning, utdelning av röstkort från klockan 17:30.

Legitimation ska tas med och kunna uppvisas vid ingången.

Då bostadsrättslagen uppdaterades 1 januari 2023 behöver föreningens stadgar anpassas till den. Förslag till nya stadgar kommer att delas ut i samtligas brevlådor.

Välkomna! – önskar styrelsen HSB:s Brf Smaragden i Nacka