Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Härmed kallas medlemmarna i BRF Smaragden i Nacka till ordinarie föreningsstämma

Tid Den 15 november 2023 klockan 18:00

Plats Boo-salen, Kommunalvägen 2

DAGORDNING

1.Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
8. Val av minst två rösträknare
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10.Genomgång av styrelsens årsredovisning
11. Genomgång av revisorernas berättelse
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av styrelseledamöter och suppleanter
18. Presentation av HSB-ledamot
19. Beslut om antal revisorer och suppleant
20. Val av revisor/er och suppleant
21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
24.  Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen.
         – Andra läsningen av förslag till nya stadgar. Inga motioner har lämnats in.

25. Föreningsstämmans avslutande

Avprickning mot medlemsförteckning, utdelning av röstkort från klockan 17:30. Legitimation ska tas med och kunna uppvisas vid ingången.

Utbetalning av elstöd

Då föreningen klassas som företag vid utbetalning av elstöd kunde vi ansöka om stödet först från 31 maj 2023. Elstödet blev godkänt och är nu utbetalt till föreningen.

Att betala ut pengarna eller kreditera varje boende är en kostsam process som skulle äta upp en del av elstödet.

Debiteringen för el kommer därför att vara 0 (noll) under tre månader för dem som flyttat in i föreningen före 30 september 2022.