Utbetalning av elstöd

Då föreningen klassas som företag vid utbetalning av elstöd kunde vi ansöka om stödet först från 31 maj 2023. Elstödet blev godkänt och är nu utbetalt till föreningen.

Att betala ut pengarna eller kreditera varje boende är en kostsam process som skulle äta upp en del av elstödet.

Debiteringen för el kommer därför att vara 0 (noll) under tre månader för dem som flyttat in i föreningen före 30 september 2022.

Kallelse till extra föreningsstämma

Härmed kallas medlemmarna i BRF Smaragden i Nacka till extra föreningsstämma

Tid Den 17 september 2023 klockan 18:00

Plats Boo-salen, Kommunalvägen 2

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande för stämman

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

4. Godkännande av röstlängd

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

6. Godkännande av dagordningen

7. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

8. Val av minst tv rösträknare

9.. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

10. Genomgång samt beslut av styrelsens förslag till nya stadgar

11. Stämmans avslutning

Röstkort: Avprickning mot medlemsförteckning, utdelning av röstkort från klockan 17:30.

Legitimation ska tas med och kunna uppvisas vid ingången.

Då bostadsrättslagen uppdaterades 1 januari 2023 behöver föreningens stadgar anpassas till den. Förslag till nya stadgar kommer att delas ut i samtligas brevlådor.

Välkomna! – önskar styrelsen HSB:s Brf Smaragden i Nacka