Kallelse till extra föreningsstämma

När? 18 april klockan 19.00 (registrering från klockan 18.30)
Var? Ormingeskolan

Lagen om ekonomiska föreningar har ändrats. Därför måste Smaragden anpassa bostadsrättsföreningens stadgar så att de stämmer överens med den nya lagen.

 

Dagordning:

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av stämmoordförande
  3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  4. Godkännande av röstlängd
  5. Fastställande av dagordningen
  6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet samt val av rösträknare
  7. Fråga om kallelse behörigen skett
  8. Beslut att anta nya stadgar för Brf Smaragden
  9. Stämmans avslutande

Varmt välkomna!

Styrelsen för HSB Brf Smaragden